Váš nákupný košík je prázdny!

Podmienky

Prečítajte si tieto zmluvné podmienky starostlivo, pretože pri prístupe na túto webovú stránku súhlasíte, že budete dodržiavať a byť viazaný týmito zmluvnými podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nemali by ste mať prístup na túto webovú stránku ani ju nepoužívať.

    
TERMÍNY A PODMIENKY, KTORÉ SA SPRAVUJÚ

    
Tieto podmienky predstavujú konečnú a úplnú dohodu strán a žiadne podmienky, ktoré žiadnym spôsobom neupravujú alebo nezmení ustanovenia uvedené v tomto dokumente, budú záväzné pre našu spoločnosť, ak nebudú písané a podpísané a schválené úradníkom alebo inou oprávnenou osobou Naša spoločnosť. Žiadna zmena žiadneho z týchto podmienok nebude zmenená zásielkou tovaru našej spoločnosti po prijatí objednávky kupujúceho, žiadosti o prepravu alebo podobných formulárov obsahujúcich tlačené podmienky dodatočné alebo v rozpore s týmito podmienkami. Ak je niektorý termín, doložka alebo ustanovenie vyhlásené za neplatné súdom príslušnej jurisdikcie, takéto vyhlásenie alebo účasť nebude mať vplyv na platnosť žiadneho iného výrazu, ustanovenia alebo ustanovenia v tomto dokumente.
    
Prijatie objednávok

    
Všetky objednávky podliehajú písomnému overeniu cien oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, pokiaľ nie sú písomne ​​určené na to, aby boli pevné na určitú dobu. Preprava tovaru bez písomného overenia ceny nepredstavuje akceptovanie ceny obsiahnutej v objednávke.
    
STRIEDANIE

    
Naša spoločnosť si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia nahradiť alternatívny produkt rovnakého druhu, kvality a funkcie. Ak Kupujúci neprijme náhradníka, Kupujúci musí výslovne vyhlásiť, že žiadna náhrada nie je povolená, ak kupujúci požaduje cenovú ponuku, ak sa takáto žiadosť o cenovú ponuku uskutoční, alebo ak nebola podaná žiadosť o cenovú ponuku, pri objednávke Naša spoločnosť
    
PRICE

    
Uvedené ceny, vrátane všetkých dopravných poplatkov, sú platné 10 dní, pokiaľ nie sú určené na určitú dobu na základe písomnej ponuky alebo písomného potvrdenia o predaji vydanom alebo overeným úradníkom alebo iným oprávneným pracovníkom našej spoločnosti. Cenu určenú ako firmu na určité obdobie môže naša spoločnosť zrušiť, ak je zrušenie písomné a je odoslané kupujúcemu pred tým, ako naša spoločnosť obdrží písomné prijatie ceny. Miesto prepravy. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť objednávky v prípade predajných cien, ktoré sú nižšie, než sú uvedené ceny stanovené vládnymi predpismi.
    
DOPRAVA

    
Pokiaľ nie je stanovené inak, naša spoločnosť použije svoj úsudok pri určovaní dopravcu a smerovania. V oboch prípadoch naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek omeškania alebo nadmerné náklady na dopravu vyplývajúce z jej výberu.
    
BALENIE

    
Pokiaľ nie je stanovené inak, naša spoločnosť bude dodržiavať minimálne štandardy balenia pre vybraný spôsob dopravy. Náklady na všetky špeciálne balenia, nakladanie alebo spevnenie požadované kupujúcim budú hradené kupujúcim. Všetky náklady na balenie a prepravu špeciálneho vybavenia kupujúceho budú hradené kupujúcim.